Ochrona przeciwpożarowa zgodna z przepisami

Obiekty sakralne zaliczają się do budynków użyteczności publicznej, co nakłada na ich zarządców konieczność przestrzegania odpowiednich przepisów przeciwpożarowych. Proboszcz odpowiada nie tylko za zabezpieczenie podlegających mu budynków, ale także regularną konserwację urządzeń wchodzących w skład systemu ppoż.

 

Częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719). Czytamy w nim m.in., że:

–– Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

–– Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

–– Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

 

Wymóg kontroli i dokumentacji

Każdy zarządca budynku powinien posiadać dokumentację potwierdzającą utrzymanie urządzeń składających się na system ppoż. w odpowiednim stanie eksploatacyjnym. Ponadto powinien wiedzieć, że urządzenia oddymiania należy konserwować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi - zwykle raz na 6 miesięcy.  Jeśli bowiem nie dokona ich konserwacji, to będzie, zgodnie z prawem cywilnym, odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia na skutek wybuchu pożaru. Obowiązek wykonywania kontroli systemu ppoż. zarządca może przekazać firmie zewnętrznej, jednakże musi ona posiadać niezbędne uprawnienia.

 

Kompleksowy serwis systemów pożarowych

Firma D+H Polska oferuje kompleksową obsługę serwisową systemów oddymiania, zarówno grawitacyjnych, jak i mechanicznych, oraz innych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Serwis jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na terenie całego kraju, co pozwala na natychmiastową reakcję również w sytuacjach awaryjnych. Zakres usług świadczonych przez D+H obejmuje przeglądy i oceny stanu technicznego, konserwacje, naprawy, modernizacje, montaże i uruchomienia urządzeń. Warto wiedzieć, że urządzenia takie, jak centrale, czujki pożarowe, sygnalizatory, przyciski oddymiania czy ręczne ostrzegacze pożarowe, poza okresowymi przeglądami, wymagają serwisu również wtedy, kiedy zostaną uruchomione lub naruszone. Więcej informacji na stronie www.dhpolska-serwis.pl oraz pod numerem telefonu 71 323 52 44.

 

Bezcenne bezpieczeństwo

Myśląc o zabezpieczeniach przeciwpożarowych kościołów należy mieć na uwadze nie tylko przepisy, ale także szczególny charakter tego typu obiektów. Duża część świątyń w Polsce to zabytki. Niestety często wiąże się to z drewnianą, niezabezpieczoną środkami ogniochronnymi konstrukcją, łatwopalnym wyposażeniem lub przestarzałą, czy wręcz wadliwą instalacją elektryczną. Jednocześnie kościoły ze względu na swoją funkcję i często imponującą historię mają nieocenioną wartość. Ogień jest dla tego typu obiektów jednym z największych możliwych zagrożeń, dlatego tak ważna jest dbałość o odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe i ich regularną konserwację.

 

źródło: D+H Polska

Nowoczesna Plebania nr 1/2017